Экзаменационные вопросы

Экзаменационные вопросы

Строительная механика. Общий курс
 • Будівельна механіка, її задачі та методи. Короткий історичний нарис.
 • Поняття про геометрично незмінні та статично невизначені системи.
 • Опорні закріплення та реакції, що в них виникають.
 • Кінематичний аналіз. Поняття про ступінь волі. Аналіз геометричної структури споруди. Принципи утворення структурно незмінних систем.
 • Поняття про розрахункову схему споруди. Основні елементи споруди.
 • Лінії впливу. Побудова ліній впливу опорних реакцій консольної балки.
 • Лінії впливу. Побудова ліній впливу опорних реакцій шарнірної балки.
 • Лінії впливу. Побудова ліній впливу внутрішніх зусиль консольної балки.
 • Лінії впливу. Побудова ліній впливу внутрішніх зусиль шарнірної балки.
 • Визначення зусиль по лініях впливу.
 • Лінії впливу при вузловій передачі навантаження.
 • Розрахунок багатопрогонових шарнірно-консольних балок на нерухоме навантаження. Етажна схема. Головні і другорядні балки.
 • Побудова ліній впливу опорних реакцій та внутрішніх зусиль в багатопрогонових шарнірно-консольних балках.
 • Визначення арки. Класифікація арок. Внутрішні зусилля в арках.
 • Визначення опорних реакцій та внутрішніх зусиль в трьохшарнірний арці.
 • Раціональне окреслення осі арки.
 • Трьохшарнірні системи з затяжками.
 • Лінії впливу опорних реакцій та внутрішніх зусиль в трьохшарнірний арці.
 • Визначення ферми. Зусилля в фермах. Пояснити переваги ферм в порівнянні з балками.
 • Класифікація ферм.
 • Визначення зусиль в стержнях ферм при нерухомому навантаженні способом моментної точки.
 • Визначення зусиль в стержнях ферм при нерухомому навантаженні способом проекцій.
 • Визначення зусиль в стержнях ферм при нерухомому навантаженні способом вирізання вузлів.
 • Лінії впливу зусиль в стержнях ферм.
 • Загальний метод визначення переміщень. Інтеграл Мора.
 • Алгоритм метода Мора.
 • Методика визначення переміщень. Правило Верещагіна. Формули трапецій та Сімпсона.
Расчет строительных конструкций с учетом длительных процессов
 • Класифікація навантажень відповідно до чинних нормативних документів.
 • Класифікація тривалих процесів.
 • Поняття про міцність матеріалу і конструкції.
 • Основні пружні характеристики.
 • Кліматичні впливи.ё
 • Технологічні впливи.
 • Вплив агресивних середовищ і їх класифікація.
 • Види корозії бетону.
 • Корозія бетону в екстремальних умовах експлуатації.
 • Корозія арматури. Захист арматури від корозії.
 • Захист бетону від корозії.
 • Основні поняття і визначення теорії повзучості.
 • Криві повзучості.
 • Особливості деформування матеріалів при тривалій дії навантаження.
 • Види повзучості.
 • Основні моделі в'язкопружних тіл.
 • Випробування матеріалів на повзучість.
 • Технічні теорії повзучості.
 • Два визначення границі повзучості.
 • Границя тривалої міцності.
 • Випробування на тривалу міцність.
 • Основні положення лінійної теорії повзучості.
 • Ізотропний стрижень в умовах лінійної повзучості.
 • Плоска задача лінійної теорії повзучості.
 • Повзучість при складному напруженому стані.
 • Теорія течії.
 • Теорія зміцнення.
 • Теорія спадковості.
 • Теорія старіння.
 • Особливості повзучості полімерних матеріалів.
Моделирование композитных конструкций
 • Общие сведения о композитах и их свойствах.
 • Классификация композитов по типу армирования.
 • Классификация композитов по типу дисперсных включений.
 • Классификация композитов по типу волокон.
 • Классификация композитов по типу используемой матрицы.
 • Классификация композитов по методам получения.
 • Классификация композитов по назначению.
 • Интеллектуальные композиты и их свойства.
 • Стеклянные волокна, их свойства, преимущества и недостатки.
 • Углеродные волокна, их свойства, преимущества и недостатки.
 • Борные волокна, их свойства, преимущества и недостатки.
 • Высокомодульные органические волокна, их свойства, преимущества и недостатки.
 • Термореактивные полимерные матрицы.
 • Термопластичные полимерные матрицы.
 • Углеродная матрица.
 • Металлические матрицы.
 • Основные процессы изготовления композитов.
 • Типовые структуры композитов.
 • Микромодели композитов, армированных прямолинейными волокнами.
 • Ориентированные материалы, армированные непрерывными прямолинейными волокнами.
 • Материалы, армированные тканями.
 • Композиты с хаотическим армированием.
 • Композиты с пространственным армированием.
 • Характеристики армированного слоя композита.
 • Характеристики симметричной системы слоев.
 • Уравнения теории упругости ортотропной среды в ортогональных криволинейных координатах.
 • Граничные условия.
 • Приложение уравнений теории упругости к описанию композитных конструкций.
 • Уравнения строительной механики тонкостенных композитных систем.
 • Физические соотношения в теории композитов.
 • Упрощающие гипотезы в строительной механике композитов.
 • Основные типы композитных конструкций.
 • Понятие о нанокомпозитах и биокомпозитах.
 • Новые возможности и интерфейсы пакета ANSYS.
 • Работа с композитами в классическом интерфейсе ANSYS.
 • Трехслойная композиция в ANSYS.
 • Описание многослойной композиции в ANSYS.
 • Моделирование композитов в программе ANSYS.
 • Критерии прочности в теории композитов.
 • Критерий Цая-Ву.
Теория оболочек
 • Класифікація оболонок.
 • Зусилля в оболонках.
 • Напруження і переміщення.
 • Основні гіпотези загальної теорії.
 • Теорії розрахунку оболонок.
 • Моментна теорія, її основні рівняння.
 • Безмоментна теорія.
 • Напівмоментна теорія В.З. Власова.
 • Положисті оболонки. Додаткові гіпотези.
 • Система рівнянь положистих оболонок.
 • Внутрішні зусилля в положистих оболонках.
 • Суть методу Бубнова-Гальоркіна.
 • Ортогональность функцій і диференціальних операторів.
 • Методи побудови фундаментальних балочних функцій.
 • Граничні умови в теорії положистих оболонок при різних умовах закріплення її країв.
 • Рішення рівнянь теорії пологих оболонок в подвійних тригонометричних рядах.
 • Системи координат в теорії оболонок.
 • Осесиметричні оболонки.
 • Умови існування безмоментного напруженого стану.
 • Рівняння Лапласа. Меридіональні і окружні напруження.
Механика разрушения
 • Предмет механіки руйнування.
 • Основні напрямки дослідження в області механіки руйнування.
 • Види зв'язків часток у твердих тілах.
 • Теоретична міцність твердого тіла.
 • Роль дефектів у руйнуванні твердих тел.
 • Пластична деформація й теоретична міцність кристалів на зсув.
 • Дислокаційна теорія пластичного плину кристалів.
 • Напруження в лінійно пружнім тілі із тріщиною.
 • Характеристика трьох типів тріщин.
 • Коефіцієнт інтенсивності напружень.
 • Принцип лінійної суперпозиції в механіці руйнування.
 • Асимптотичні формули для компонентів напружень в околиці вершини тріщини I типу.
 • Асимптотичні формули для компонентів напружень в околиці вершини тріщини II типу.
 • Асимптотичні формули для компонентів напружень в околиці вершини тріщини III типу.
 • Фактори, що впливають на величину коефіцієнта інтенсивності напружень.
 • Методи визначення коефіцієнта інтенсивності напружень для тіл складної форми.
 • Розрахунки коефіцієнта інтенсивності напружень на основі коефіцієнта концентрації напружень.
 • Розрахунки коефіцієнта інтенсивності напружень методом перерізів.
 • Поняття про критерій руйнування в механіці тріщин.
 • Енергетичний критерій руйнування Гріффітса.
 • Силовий критерій руйнування Ірвіна.
 • Критерії руйнування при змішаному навантаженні.
 • Потік пружної енергії у вершину тріщини.
 • Еквівалентність силового критерію руйнування Ірвіна енергетичному критерію Гріффітса.
 • Формула піддатливості Ірвіна.
 • Виправлення Ірвіна на пластичну деформацію.
 • Форма та розмір зони пластичної деформації в околиці вершини тріщини.
 • Критерій критичного розкриття в околиці вершині тріщини для пружнопластичного тіла.
 • Енергетичний контурний J-Інтеграл.
 • Контурна інваріантність J-Інтеграла.
 • J-Інтеграл як інтенсивність вивільнюваної пружної енергії.
 • Формулювання критерію руйнування з використанням J-Інтеграла.
 • Коефіцієнт інтенсивності деформацій у пластичній області.
 • Двохпараметричні критерії руйнування.
 • Взаємозв'язок критеріїв нелінійної механіки руйнування.
 • Основні види руйнування і їх характеристика.
 • Моделювання тріщин у програмі ANSYS.
 • Можливості ANSYS для розв'язку завдань механіки руйнування.
 • Метод CINT для визначення значень J-Інтеграла, КІНа й T-напруження.
 • Метод Pre-Meshed Crack.